O nas

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej została utworzona w 2010 roku, w październiku 2014 roku uzyskała status Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Organizatorem oraz pierwszym kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. Głównym bodźcem do powstania Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej było uzyskanie grantu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców tworzących zespoły naukowe w dziedzinie onkologii. Znaczna część wyposażenia min.: 8-kapilarowy sekwenator DNA, Nucleofector, Western Blott oraz aparatura do wizualizacji zostały zakupione dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tematyka badawcza koncentruje się na immunologicznych oraz molekularnych mechanizmach nowotworzenia w odniesieniu do rozrostowych chorób krwi. Zakład współpracuje z licznymi instytutami naukowymi w Polsce i na świecie, min.: Harvard University, Duke University, Cancer Research Institute, Heidelberg University, University in Ulm, University in Mainz, Masaryk University in Brno oraz w Polsce z Warszawskim i Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej jest miejscem pracy naukowej słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej.


Konkurs

01.07.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO (Post doc) w projekcie naukowym w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Asystenta - Pracownika Naukowego (Post doc) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” OPUS 15, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/413910-pl.pdf).

Cel projektu:
Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planujemy analizę odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby. Planujemy analizować repertuar receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o nasze wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych planujemy ocenić klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR. W badaniach funkcjonalnych planujemy udowodnić potencjał do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Planujemy również skorelować nowe molekularne markery prognostyczne z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

Nazwa stanowiska: Asystent - pracownik naukowy /Post doc/
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Miasto: Lublin
Link do strony: http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,8400,konkurs-na-stanowisko-asystenta-pracownika-naukowego-post-doc-w-projekcie-naukowym-w-zakladzie-hematoonkologii-doswiadczalnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Wymagania:
doktorat z dziedziny biologii, biochemii, biologii molekularnej, uzyskany w okresie krótszym niż 7 lat przed datą rozpoczęcia projektu;
doświadczenie w analizie bioinformatycznej danych opartych na NGS;
wiedza w zakresie biologii molekularnej i badań funkcjonalnych w dziedzinie immunologii lub hematologii;
wysoka biegłość języka angielskiego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu B2/C1;
znaczący i udokumentowany dorobek naukowy, IF > 20;
silna motywacja;
umiejętność samodzielnej pracy, jak również pracy w zespole;
elastyczny czas pracy, w razie potrzeby w weekendy;
dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu profilowania mikrobiologicznego.


Najnowsze publikacje

MELETIOS A. DIMOPOULOS*, SEBASTIAN GROSICKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, HARETH NAHI, ASTRID GRUBER, MARKUS HANSSON, NEERAJ GUPTA, CATRIONA BYRNE, RICHARD LABOTKA, ZHAOYANG TENG, HUYUAN YANG, NORBERT GRZĄŚKO, SHAJI KUMAR
All-oral ixazomib, cyclophosphamide, and dexamethasone for transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma.
Eur. J. Cancer 2019 vol. 106 s. 89-98, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.1016/j.ejca.2018.09.011
(IF=6,680)

JOANNA BARTOSIŃSKA*, ANNA MICHALAK-STOMA, MAŁGORZATA KOWAL, DOROTA RACZKIEWICZ, DOROTA KRASOWSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS
Analysis of circulating soluble programmed death 1 (PD-1), neuropilin 1 (NRP-1) and human leukocyte antigen-G (HLA-G) in psoriatic patients.
Post. Dermatol. Alergol. 2019 vol. 36 nr 2 s. 167-172, bibliogr. poz. 28. DOI: 10.5114/ada.2018.73329
(IF=1,757)

Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Prof. Giannopoulos jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF = 296 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1791 (bez cytowań własnych 1667, indeks Hirscha = 24).


Projekty

NCN PRELUDIUM - REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

NCN OPUS - REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu

NCN OPUS – REALIZACJA W LATACH 2019-2021

Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej